Szczegóły Kategoria: Dokumentacja Opublikowano:

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu
360world.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu 360world.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem 360world.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. Administratorem Serwisu jest rKonik Rafał Kobyliński z siedzibą na ul. Motorowa 2/25; 20-214 Lublin. Identyfikująca się numerami: NIP 9462210966, REGON 432641138. W treści Regulaminu Administrator zwany będzie również Usługodawcą.
 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 7. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 9. Serwis świadczy usługi drogą internetową.
 10. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 2. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Serwisu.
 5. Serwis może wyświetlać reklamy.

III. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
 3. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 4. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
  a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni, lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także powodującego zablokowanie możliwości korzystania z usług Administratora przez innych użytkowników,
  b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń Systemów teleinformatycznych Administratora, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części Systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
  c) korzystania z Usług świadczonych przez Administratora w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora,
  d) dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Administratora, lub udostępnianych przez Administratora treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez Systemy teleinformatyczne Administratora stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Administratora z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Użytkownika do lub przez Systemy teleinformatyczne Administratora, lub udostępniane przez Administratora z naruszeniem ust. 2 pkt d) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Administratora przez osoby trzecie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności.
  Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Systemów teleinformatycznych Administratora lub udostępnianych przez Administratora. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Administrator może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownikowi do świadczonych Usług. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania, lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.
 7. Administrator świadczy Usługi w języku polskim.

V. Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest rKonik Rafał Kobyliński z siedzibą na ul. Motorowa 2/25; 20-214 Lublin. Identyfikująca się numerami: NIP 9462210966, REGON 432641138. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się również pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem usługi.
 3. Pliki Cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do Systemu teleinformatycznego Administratora, z wyjątkiem następujących przypadków:
  a) informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem,
  b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Użytkownik,
  d) informacje te były znane Administratorowi przed otrzymaniem ich od Użytkownika i znajdują się w jego posiadaniu zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownik znajdzie w Polityce Prywatności, Polityce Cookies i Klauzuli Informacyjnej.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 2024-05-23.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.